Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 58/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, powołania Komisji  Konkursowej oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury zwane dalej - Ogłoszeniem, określa Załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria określone w Ogłoszeniu.
 4. Ogłoszenie zostanie opublikowane:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury,
  4. na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury,
  5. w dzienniku o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym,
  6. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz podane do wiadomości pracownikom Miejskiego Domu Kultury.

§ 2.

 1. Postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzi Komisja Konkursowa zwana dalej - Komisją.
 2. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, powołuję Komisję w następującym składzie:
  1. Sylwia Katarzyna Kos - Przewodnicząca Komisji,
  2. Daniel Choinka – Członek Komisji,
  3. Anna Wilczyńska - Członek Komisji, 
  4. Dorota Ambroziak - Członek  Komisji, 
  5. Marek Kuziak - Członek Komisji.
 3. Szczegółowy tryb pracy Komisji, określa Regulamin pracy Komisji, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 4. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego i przekazania dokumentacji konkursowej Burmistrzowi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
/-/ Jerzy Bauer

 

 

Załączniki nr 1 do Zarządzenia Nr 58 /2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

 

I. Nazwa i adres instytucji kultury: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

III. Wymiar czasu pracy: pełny etat

IV. Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony, od 3 do 7 lat zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie Miejskim Domem Kultury oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Organizacja pracy instytucji w sposób, który zapewnia skuteczną realizację jej zadań statutowych.
 3. Zarządzanie działalnością samorządowej instytucji kultury oraz zapewnienie ochrony jej mienia.
 4. Zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji.
 5. Kształtowanie organizacji wewnętrznej oraz prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji.
 6. Kreowanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej instytucji oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych.
 7. Przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami.
 8. Koordynacja działań i nadzór nad pozyskiwaniem przez instytucję funduszy zewnętrznych.
 9. Współpraca programowa instytucji ze środowiskami twórczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej.

VI. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe II stopnia.
 3. Pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni na stanowiskach kierowniczych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

VII. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie na kierunku kulturoznawstwo lub pedagogika kulturalno-oświatowa.
 2. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
 3. Doświadczenie zawodowe w kreowaniu, organizowaniu i promocji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych.
 4. Wiedza specjalistyczna z zakresu organizacji imprez masowych.
 5. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych.
 6. Znajomość specyfiki działalności i doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.
 7. Umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez kulturalnych.
 8. Doświadczenie menedżerskie i umiejętność efektywnej współpracy z mediami.
 9. Kreatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność.
 10. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 2. Kwestionariusz osobowy (doc, pdf).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących 5 letni staż pracy, a w przypadku pozostawania uczestnika postępowania w stosunku pracy zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.
 5. Autorska koncepcja programowa dotycząca funkcjonowania i rozwoju Miejskiego  Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
 6. Oświadczenia kandydata o:
  1. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji moich danych osobowych”,
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz z zobowiązaniem do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
  4. braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  5. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
  6. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  7. nieposzlakowanej opinii,
  8. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków.
 7. Do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

IX. Terminy i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie„Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej”.
 2. Oferta powinna również zawierać numer telefonu lub adres e-mail umożliwiające kontakt w ramach procedury konkursowej.
 3. W przypadku przesłania ofert pocztą - liczy się data wpływu do urzędu.
 4. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe:

 1. Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejskiego Domu Kultury, kandydaci mogą uzyskać osobiście w Miejskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 50 w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy jednostki, po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 29 746 27 03 lub mailowo email: sekretariat@mdkostrowmaz.pl.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 5. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka przed powołaniem Dyrektora, zawiera z nim odrębną umowę, w której określone zostaną warunki organizacyjno - finansowe działalności Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. Program funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Domu Kultury złożony w postępowaniu konkursowym, będzie załącznikiem do niniejszej umowy.
 6. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 7. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od końcowego terminu składania ofert.

 

Załączniki nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§ 1.

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
 3. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.
 4. Obsługę Komisji i niezbędne warunki związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością Komisji zapewnia Organizator.
 5. Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca.
 6. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. określenie kryteriów oceny uczestników konkursu,
  2. przeprowadzenie postępowania konkursowego,
  3. sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji,
  4. przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi.
 7. Posiedzenie Komisji, na którym są przeprowadzane rozmowy z uczestnikami konkursu, odbywa się w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

§ 2.

 1. W składzie Komisji nie może być osoby przystępującej do konkursu, osoby która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby, której dotyczy przedmiotowe postępowanie albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwość co do jej bezstronności.
 2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 zaistnieją lub zostaną ujawnione w trakcie postępowania konkursowego, członek Komisji, której dotyczy ta okoliczność, podlega wyłączeniu z prac Komisji. Burmistrz dokonuje zmiany w składzie Komisji.
 3. Członków Komisji obowiązuje zachowanie poufności dotyczącej prac Komisji.
 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Komisja może przerwać posiedzenie i wyznaczyć nowy termin.

§ 3.

 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora przebiega dwuetapowo.
 2. W pierwszym etapie postępowania Przewodnicząca Komisji zapoznaje członków z trybem pracy Komisji.
 3. Komisja dokonuje otwarcia i analizy złożonych ofert oraz ich oceny formalnej i stwierdza:
  1. czy oferta  złożona została w terminie określonym  w ogłoszeniu o konkursie,
  2. czy oferta zawiera wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie,
  3. czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Po dokonaniu oceny formalnej ofert, Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego kandydatów spełniających wymagania formalne, bądź o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania konkursowego, jeżeli:
  1. oferta nie została złożona po terminie,
  2. oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,
  3. z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
 5. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku wpływu jednej ważnej oferty.
 6. Przewodnicząca Komisji informuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, uczestnika konkursu o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego. W informacji skierowanej do osób dopuszczonych do drugiego etapu, podaje się termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Komisja sporządza protokół z pierwszego etapu postępowania konkursowego.

§ 4.

 1. W drugim etapie postępowania konkursowego Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do ustalenia przydatności na stanowisko dyrektora, biorąc pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy również znajomości z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych.
 3. Komisja prowadzi postępowanie konkursowe, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu Komisji.
 4. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.
 5. Spośród kandydatów, których oferty spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, Komisja wyłania kandydata na dyrektora bezwzględną większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
 6. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata na dyrektora, a oferty co najmniej dwóch uczestników konkursu spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, przeprowadza się drugie głosowanie.
 7. Drugie głosowanie dotyczy dwóch uczestników konkursu, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch uczestników konkursu, wszystkich uczestników konkursu, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.
 8. W przypadku gdy w drugiej turze głosowania Komisja nie wyłoni kandydata na dyrektora, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

§ 5.

 1. Z drugiego etapu Komisja sporządza protokół końcowy, który zawiera:
  1. imiona i nazwiska przewodniczącego, członków Komisji oraz uczestników konkursu,
  2. informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych uczestników,
  3. informację o wyniku postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem.
 2. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi. który podejmuje decyzję, co do powołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Klauzula informacyjna

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
  ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta;
 5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Data wytworzenia: 2022-04-25 16:15 Autor: Jerzy Bauer Data publikacji: 2022-04-22 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-25 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk