K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
BIP.gov.pl

  Zapytanie ofertowe z dnia 25 lipca 2017 r. na wyłączność prowadzenia ogródka piwno-gastronomicznego podczas imprezy „Pożegnanie Lata - tym razem RAP”

  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.08.2017, 12:00, zmieniona z powodu:
  Przedłużenie terminu składania ofert.
  Nie podlega Ustawie
  koniec: 04.08.2017, 11:00, rozstrzygnięcie: 04.08.2017, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: sekretariat@mdkostrowmaz.pl, tel. 29 746 27 03, 668 883 875

  Podstawa prawna:

  Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) - art. 4 pkt 8.

  Zamawiający:

  Miejski Dom Kultury
  ul. 3 Maja 50
  07-300 Ostrów Mazowiecka
  NIP 759 120 46 71
  tel. 29 746 27 03

  sekretariat@mdkostrowmaz.pl

   

  Zapraszamy do złożenia ofert na wynajem placu 400 m2 (wyłączność na organizację i prowadzenie ogródka piwno-gastronomicznego) w czasie trwania imprezy kulturalno-rozrywkowej w dniu 25 sierpnia 2017 (piątek) w godz. 17.00 - 24.00,

   

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

  1. Zorganizowanie i prowadzenie ogródka piwno-gastronomicznego w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego (sektor A).
  2. Dystrybucja napojów w kubkach plastikowych.
  3. Dystrybucja gastronomii.
  4. Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego.
  5. Zapewnienie odpowiedniej ilości jednolitych i estetycznych mebli ogrodowych.
  6. Zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu.
  7. Odgrodzenie ogródka piwnego od reszty terenu barierkami ochronnymi.

  Informacje dodatkowe:

  1. Na wykonanie usługi opisanej powyżej zostanie zawarta umowa.
  2. Zamawiający zapewni energię elektryczną w odległości do 50 m od ogródka.
  3. Zamawiający zapewni sanitariaty TOI-TOI w sąsiedztwie ogródka piwnego.
  4. Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży napojów w butelkach ze względów bezpieczeństwa.
  5. Oferent, składając swoją propozycję oświadcza tym samym, że posiada wszelkie niezbędne koncesje i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia tego typu działalności.
  6. Lokalizacja ogródka piwnego wyznaczona przez Organizatora.
  7. Zapewnienie minimum 2-3 rolbarów na ogródek piwny
  8. Ustawienie ogródka w wyznaczonym sektorze nadzorować będzie przedstawiciel Organizatora.
  9. Zamawiający nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali zlokalizowanych w pobliżu miejsca imprezy.
  10. Zamawiający nie zapewnia ochrony ogródka piwnego.
  11. Oferent w własnym zakresie zapewnia ochronę w Ogródku Piwnym.
  12. Oferent będzie zobowiązany w umowie z zamawiającym do zapłaty za przedmiot zamówienia w terminie do 7 dni przed datą imprezy.

  Sposób sporządzenia oferty:

  1. Oferty zostaną ocenione według kryterium: najwyższa cena 100%
  2. Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej (sporządzonej według wzoru- załącznika nr 1) należy składać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka (w sekretariacie) lub przesłać na adres mailowy sekretariat@mdkostrowmaz.pl do dnia 31 lipca 2017 r.
  3. Oferta w każdej składanej formie musi być przygotowana zgodnie z formularzem (załącznik
  4. nr 1).
  5. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
  6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  7. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Marta Molska tel. (29) 74 62703

  Postanowienia końcowe:

  1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zapytania przez zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie).
  2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność usługi.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  W załączeniu:

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Remigiusz Danelczyk
  Publikacja dnia: 02.08.2017, 10:01
  Dokument oglądany razy: 117
   
Miejski Dom Kultury Ostrów Mazowiecka