Instrukcja korzystania z BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej sk?ada si? z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu g?ównego (po lewej stronie witryny) zawieraj?cego odsy?acze do poszczególnych dzia?ów Biuletynu

  2. W?a?ciwej tre?ci strony zamieszczonej w ?rodkowej cz??ci dokumentu. W tym miejscu b?d? pokazywa? si? informacje dotycz?ce poszczególnych dzia?ów Biuletynu

  3. Menu dolnego (w dolnej cz??ci witryny) zawieraj?ce odno?niki do Mapy strony - dynamicznie generowanego drzewa dokumentów oraz niniejszej Instrukcji korzystania z BIP.

  4. Stopki strony w której znajduje si? metryczka z informacjami o dacie publikacji, osobie publikuj?cej, liczbie ods?on strony, odno?nik do wersji archiwalnych poszczególnych stron wraz z powodem wprowadzenia zmian, a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony.

  5. Modu?u wyszukiwarki

  6. Logo Miejskiego Domu Kultury, pod którym znajduje si? odno?nik do strony g?ównej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury oraz logo BIP ?b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

Aby przegl?da? strony serwisu BIP wybierz z menu g?ównego interesuj?cy Ci? dzia?.

Aby przeszukiwa? serwis BIP nale?y w okienko wyszukiwarki wpisa? szukan? fraz? i klikn?? przycisk po prawej stronie okna wyszukiwarki lub nacisn?? klawisz "Enter". System umo?liwia przeszukiwanie dokumentów w serwisie BIP.

Portal zawiera formularz kontaktowy (w menu g?ównym pod nazw? "Kontakt"), gdzie po wpisaniu w oknie tre?ci, wpisaniu wyniku zadanego dzia?ania b?d?cego zabezpieczeniem, którego celem której jest dopuszczenie do przes?ania danych tylko wype?nionych przez cz?owieka oraz wci?ni?cia przycisku "wy?lij" mo?liwe jest wys?anie zapytania b?d? uwagi do redaktora BIP. Dane redaktora BIP dost?pne s? w zak?adce "Redakcja BIP" w menu g?ównym.

W menu g?ównym mo?na równie? zanale?? Rejestr stron usuni?tych, gdzie znajduje sie wykaz stron usuni?tych z Biuletynu wraz z powodem ich usuni?cia.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury zawiera równie? udogodnienia dla osób z zaburzeniami wzroku. W lewym górnym rogu znajduj? si? przyciski wyboru wielko?ci czcionki (AAA) za? w prawym górnym rogu prze??cznik do widoku w wysokim kontra?cie (K).

Opublikował: Remigiusz Danelczyk
Publikacja dnia: 10.09.2015, 23:17
Dokument oglądany razy: 2 891
Podpisał: Remigiusz Danelczyk
Dokument z dnia: 10.09.2015