Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do składania ofert na wyłączność prowadzenia ogródka piwno-gastronomicznego podczas 2. Festiwalu Folklorystycznego „MODA NA FOLKLOR”

Zaproszenie do składania ofert na wyłączność prowadzenia ogródka piwno-gastronomicznego podczas 2. Festiwalu Folklorystycznego „MODA NA FOLKLOR”

Informacja opublikowana: 25.04.2019, 13:52
Data zakończenia przetargu: 06.05.2019, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 06.05.2019, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, Specjalista, tel. 539 966 661; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl

Nie podlega Ustawie

Podstawa prawna:

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) - art. 4 pkt 8.

Zamawiający:

Miejski Dom Kultury
ul. 3 Maja 50
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP 759 120 46 71
tel. 29 746 27 03
sekretariat@mdkostrowmaz.pl

Zapraszamy do złożenia ofert na wynajem placu 400 m² (wyłączność na organizację i prowadzenie ogródka piwno-gastronomicznego) w czasie trwania imprezy kulturalno-rozrywkowej w dniu 12 maja 2019 r. (niedziela) w godz. 15.00 - 23.00,

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie ogródka piwno-gastronomicznego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Dystrybucja napojów w kubkach plastikowych.
 3. Dystrybucja gastronomii.
 4. Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego.
 5. Zapewnienie odpowiedniej ilości jednolitych i estetycznych mebli ogrodowych.
 6. Zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu.
 7. Odgrodzenie ogródka piwnego od reszty terenu barierkami ochronnymi.

Informacje dodatkowe:

 1. Na wykonanie usługi opisanej powyżej zostanie zawarta umowa.
 2. Zamawiający zapewni energię elektryczną w odległości do 50 m od ogródka.
 3. Zamawiający zapewni sanitariaty TOI-TOI w sąsiedztwie ogródka piwnego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży napojów w butelkach ze względów bezpieczeństwa.
 5. Oferent, składając swoją propozycję oświadcza tym samym, że posiada wszelkie niezbędne koncesje i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia tego typu działalności.
 6. Lokalizacja ogródka piwnego wyznaczona przez Zamawiającego.
 7. Oferent zapewni minimum 2-3 rollbary na ogródek piwny.
 8. Ustawienie ogródka w wyznaczonym sektorze nadzorować będzie przedstawiciel Zamawiającego.
 9. Zamawiający nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali zlokalizowanych w pobliżu miejsca imprezy.
 10. Zamawiający nie zapewnia ochrony ogródka piwnego.
 11. Oferent w własnym zakresie zapewnia ochronę w ogródku piwnym.
 12. Oferent będzie zobowiązany w umowie z zamawiającym do zapłaty za przedmiot zamówienia w terminie do 7 dni przed datą imprezy.

Sposób sporządzenia oferty:

 1. Oferty zostaną ocenione według kryterium: najwyższa cena 100%
 2. Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej (sporządzonej według wzoru - Załącznika nr 1) należy składać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka (w sekretariacie) lub przesłać na adres mailowy olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl do dnia 6 maja 2019 r., do godz. 10.00.
 3. Oferta w każdej składanej formie musi być przygotowana zgodnie z formularzem (Załącznik nr 1).
 4. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe:

 1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 4 dni od ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie).
 2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego Oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-04-25 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2019-04-25 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk