Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Statut - Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

1
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm);

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm);

3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 597 z późn. zm.)

4) Niniejszego statutu.

§ 2. 

1. Miejski Dom Kultury jest gminną samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Gmina Miejska Ostrów Mazowiecka (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Miejski Dom Kultury może posługiwać się nazwą skróconą: MDK w Ostrowi Mazowieckiej.

3. MDK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka – księga rejestrowa nr 1 i posiada osobowość prawną.

4. MDK prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a jego siedzibą jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

5. MDK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści: nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, NIP, adres i numer telefonu.

6. MDK posługuje się logo, które wprowadzane jest odrębnym zarządzeniem dyrektora.

2
Zakres działalności

§ 3. 

1. MDK prowadzi działalność zgodną ze strategicznymi celami Gminy Miejskiej Ostrów Mazowiecka w zakresie tworzenia zróżnicowanej, oryginalnej, interdyscyplinarnej, kulturotwórczej oferty kulturalnej w mieście.

2. MDK kontynuuje tradycje, a jednocześnie odpowiada panującym trendom organizując wydarzenia kulturalne, działalność w zakresie upowszechniania i digitalizacji, promocji i ochrony dzieł kultury, popularyzację dorobku twórców, a także promocję uniwersalnych wartości humanistycznych.

3. Działalność MDK prowadzona jest w zgodzie z założeniami polityki kulturalnej Miasta Ostrów Mazowiecka. Odnosi się także do regionalnych, krajowych i międzynarodowych strategii dotyczących szeroko rozumianego sektora kultury.

4. MDK prowadzi działalność w kluczowych obszarach kultury, takich jak: sztuka tradycyjna i folklorystyczna, sztuka najnowsza, sztuka publiczna, film, edukacja audiowizualna i filmowa, media i nowe technologie, działalność wydawnicza i promocyjna, muzyka i produkcja muzyczna, święta publiczne, taniec, teatr, etnografia, gastronomia, językoznawstwo, przemysły kreatywne i przemysły przyszłości (w szczególności design, media arts, moda, projektowanie graficzne, kultura sportowa, gastronomia, sztuka publiczna), przemysły kultury, przemysły spotkań, przemysły czasu wolnego i działalność handlową.

5. Do podstawowych zadań MDK należy w szczególności:

1) organizowanie lub współorganizowanie imprez i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych;

2) integrowanie różnorodnych środowisk artystyczno-kulturalnych i podmiotów działających w sektorze kreatywnym poprzez budowanie sieci kontaktów;

3) badanie poszczególnych sektorów kultury i uczestnictwa w kulturze;

4) promowanie kultury jako czynnika kluczowego dla zrównoważonego rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka i przyczyniającego się do wzrostu jakości życia w mieście, a także uczestnictwa w kulturze;

5) wzmacnianie tożsamości kulturalnej Miasta Ostrów Mazowiecka;

6) wytyczanie długoterminowych strategii rozwoju dla sektora kultury w Ostrowi Mazowieckiej;

7) poszerzanie kręgu odbiorców, a także zapewnienie równego dostępu do kultury osobom zagrożonym wykluczeniem z kultury i edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup niedoreprezentowanych;

8) rewitalizacja przestrzeni miejskiej i tkanki społecznej poprzez inicjowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym i prospołecznym;

9) wspieranie lokalnych artystów, a szczególnie debiutantów w obszarze całego sektora kultury i innowacji;

10) promowanie wiedzy na temat kultury i sztuki poprzez współtworzenie programów edukacyjnych oraz edukację artystyczną i profesjonalną;

11) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, szkoleń, kongresów, seminariów, warsztatów i spotkań tematycznych;

12) podejmowanie działań na rzecz łączenia kultury z sektorem innowacji i sektorem nowych technologii we współpracy ze środowiskami uniwersyteckimi i jednostkami badawczymi;

13) wspieranie innowacyjności i kreatywności poprzez łączenie działalności kulturalnej z szeroko rozumianymi sektorami biznesu, turystyki, nowych technologii, przemysłami kreatywnymi, nowymi mediami;

14) łączenie kultury z przemysłem spotkań;

15) promowanie różnorodności kulturowej, idei równości, społeczeństwa otwartego, wolności słowa i wypowiedzi artystycznej oraz dostępu do kultury jako prawa podstawowego;

16) promowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze proekologicznym i promujących postawy proekologiczne, w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz w celu nieustannego podnoszenia jakości życia mieszkańców;

17) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w regionie, Polsce i za granicą w zakresie tworzenia, koprodukcji, upowszechniania, rozwoju, promocji i ochrony kultury oraz dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Ostrów Mazowiecka;

18) prowadzenie kina Ostrovia w mieście;

19) prowadzenie galerii Jatki.

§ 4. 

1. MDK prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie: realizacji programów telewizyjnych, radiowych, internetowych; impresariatu artystycznego; działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej, plastycznej, edukacyjnej, promocyjnej, informacyjnej, reklamowej, konferencyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wystawienniczej, targowej, gastronomicznej, turystycznej; najmu i dzierżawy składników majątkowych lub powierzchni obiektów.

3. MDK może prowadzić działalność gospodarczą również w zakresie wskazanym w § 3, na zlecenie osób trzecich.

4. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostaną przeznaczone na działalność statutową MDK.

3
Zarządzanie i organizacja

§ 5. 

1. MDK kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową MDK i ponosi odpowiedzialność za jego majątek.

3. Do zakresu działania Dyrektora MDK należy w szczególności:

1) organizowanie działalności MDK;

2) kierowanie sprawami wynikającymi z działalności podstawowej i administracyjnej MDK;

3) kształtowanie programu działalności MDK;

4) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi MDK;

5) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności MDK;

6) dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy;

7) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom, planów i sprawozdań rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych;

8) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

9) sprawowanie kontroli zarządczej w MDK.

4. Dyrektor MDK jest upoważniony do zaciągania zobowiązań oraz wydatkowania środków do wysokości określonej w planie finansowym MDK.

§ 6. 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.

3. Dyrektor zarządza MDK przy pomocy 1 zastępcy.

4. Zastępcę Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Dyrektor MDK.

5. W sprawach powoływania i odwoływania Zastępcy Dyrektora mają zastosowanie przepisy art. 68-72 Kodeksu Pracy.

6. Organizator może powierzyć zarządzanie MDK osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją, zawartej zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

7. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną MDK zapewnia jednostka obsługująca Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej (CUW), na podstawie zawartego porozumienia określającego zakres tej obsługi.

8. Organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora MDK, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w MDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

4
Gospodarka finansowa

§ 7. 

1. Nadzór nad gospodarką finansową MDK sprawuje Gmina Miejska Ostrów Mazowiecka.

2. MDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Plan finansowy jest sporządzany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

5. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej MDK sporządzone w oparciu o przepisy o finansach publicznych podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.

§ 8. 

Źródłami finansowania MDK są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;

2) środki finansowe w formie dotacji od Organizatora, przekazywane jako:

a) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;

b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów.

5
Postanowienia końcowe

§ 9. 

1. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. Połączenia, podziału lub likwidacji MDK może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


Data wytworzenia: 2020-03-27 08:16 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2020-03-27 08:16 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-14 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk