Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Statut - Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Załącznik do uchwały Nr XLIX/424/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 czerwca 2023 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii;
 4. Niniejszego statutu.

§ 2. 

 1. Miasto Ostrów Mazowiecka jest organizatorem Miejskiego Domu Kultury.
 2. Miejski Dom Kultury jest gminną samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym.
 3. Miejski Dom Kultury może posługiwać się nazwą skróconą: MDK w Ostrowi Mazowieckiej.
 4. MDK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka – księga rejestrowa nr 1 i posiada osobowość prawną.
 5. MDK prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a jego siedzibą jest Miasto Ostrów Mazowiecka.
 6. MDK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści: nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, NIP, adres i numer telefonu.
 7. MDK posługuje się logo, które wprowadzane jest odrębnym zarządzeniem dyrektora.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 3. 

 1. MDK prowadzi działalność zgodną ze strategicznymi celami Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie tworzenia zróżnicowanej, oryginalnej, interdyscyplinarnej, kulturotwórczej oferty kulturalnej w mieście.
 2. MDK kontynuuje tradycje, a jednocześnie odpowiada panującym trendom organizując wydarzenia kulturalne, działalność w zakresie upowszechniania i digitalizacji, promocji i ochrony dzieł kultury, popularyzację dorobku twórców, a także promocję uniwersalnych wartości humanistycznych.
 3. Działalność MDK prowadzona jest w zgodzie z założeniami polityki kulturalnej Miasta Ostrów Mazowiecka. Odnosi się także do regionalnych, krajowych i międzynarodowych strategii dotyczących szeroko rozumianego sektora kultury.
 4. MDK prowadzi działalność w kluczowych obszarach kultury, takich jak:
  1. sztuka tradycyjna i folklorystyczna;
  2. sztuka najnowsza;
  3. sztuka publiczna;
  4. film;
  5. edukacja audiowizualna i filmowa; 6) media i nowe technologie;
  6. działalność wydawnicza i promocyjna;
  7. muzyka i produkcja muzyczna;
  8. święta publiczne;
  9. taniec;
  10. teatr;
  11. etnografia;
  12. gastronomia i promocja produktów lokalnych;
  13. językoznawstwo;
  14. przemysły kreatywne i przemysły przyszłości w szczególności: design, media arts, moda, projektowanie graficzne, kultura sportowa, gastronomia, sztuka publiczna, architektura, przemysły kultury, przemysły spotkań, przemysły czasu wolnego;
  15. działalność handlowa w zakresie kultury, promocji wzornictwa lokalnego, własnych wydarzeń i aktywności kulturalnych;
  16. promocja kultury.
 5. Do podstawowych zadań MDK należy w szczególności:
  1. organizowanie lub współorganizowanie imprez i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych;
  2. integrowanie różnorodnych środowisk artystyczno-kulturalnych i podmiotów działających w sektorze kreatywnym poprzez budowanie sieci kontaktów;
  3. badanie poszczególnych sektorów kultury i uczestnictwa w kulturze;
  4. promowanie kultury jako czynnika kluczowego dla zrównoważonego rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka i przyczyniającego się do wzrostu jakości życia w mieście, a także uczestnictwa w kulturze;
  5. wzmacnianie tożsamości kulturalnej Miasta Ostrów Mazowiecka;
  6. wytyczanie długoterminowych strategii rozwoju dla sektora kultury w Ostrowi Mazowieckiej;
  7. poszerzanie kręgu odbiorców, a także zapewnienie równego dostępu do kultury osobom zagrożonym wykluczeniem z kultury i edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup niedoreprezentowanych;
  8. rewitalizacja przestrzeni miejskiej i tkanki społecznej poprzez inicjowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym i prospołecznym;
  9. wspieranie lokalnych artystów, a szczególnie debiutantów w obszarze całego sektora kultury i innowacji;
  10. promowanie wiedzy na temat kultury i sztuki poprzez współtworzenie programów edukacyjnych oraz edukację artystyczną i profesjonalną;
  11. organizowanie lub współorganizowanie konferencji, szkoleń, kongresów, seminariów, warsztatów i spotkań tematycznych;
  12. podejmowanie działań na rzecz łączenia kultury z sektorem innowacji i sektorem nowych technologii we współpracy ze środowiskami uniwersyteckimi i jednostkami badawczymi;
  13. wspieranie innowacyjności i kreatywności poprzez łączenie działalności kulturalnej z szeroko rozumianymi sektorami biznesu, turystyki, nowych technologii, przemysłami kreatywnymi, nowymi mediami;
  14. łączenie kultury z przemysłem spotkań;
  15. promowanie różnorodności kulturowej, idei równości, społeczeństwa otwartego, wolności słowa i wypowiedzi artystycznej oraz dostępu do kultury jako prawa podstawowego;
  16. promowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze proekologicznym i promujących postawy proekologiczne, w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz w celu nieustannego podnoszenia jakości życia mieszkańców;
  17. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w regionie, Polsce i za granicą w zakresie tworzenia, koprodukcji, upowszechniania, rozwoju, promocji i ochrony kultury oraz dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Ostrów Mazowiecka;
  18. prowadzenie kina Ostrovia w mieście;
  19. prowadzenie galerii Jatki.

§ 4. 

 1. MDK może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie: realizacji programów telewizyjnych, radiowych, internetowych; impresariatu artystycznego; działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej, plastycznej, edukacyjnej, promocyjnej, informacyjnej, reklamowej, konferencyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wystawienniczej, targowej, gastronomicznej, turystycznej; najmu i dzierżawy składników majątkowych lub powierzchni obiektów.
 3. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostaną przeznaczone na działalność statutową MDK.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 5. 

 1. MDK kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
 2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową MDK i ponosi odpowiedzialność za jego majątek.

§ 6. 

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.
 3. Dyrektor zarządza MDK przy pomocy 1 zastępcy.
 4. Zastępcę Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Dyrektor MDK.
 5. W sprawach powoływania i odwoływania Zastępcy Dyrektora mają zastosowanie przepisy art. 68-72 Kodeksu Pracy.
 6. Organizator może powierzyć zarządzanie MDK osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją, zawartej zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 7. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną MDK zapewnia jednostka obsługująca Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej (CUW), na podstawie zawartego porozumienia określającego zakres tej obsługi.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 

 1. MDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej MDK sporządzone w oparciu o przepisy o finansach publicznych podlega zatwierdzeniu przez Organizatora..

§ 8. 

Źródłami finansowania MDK są:

 1. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;
 2. środki finansowe w formie dotacji od Organizatora, przekazywane jako:
  1. dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
  2. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5.
Organy doradcze

§ 9. 

 1. W Domu Kultury działają komisje, zespoły i kolegia jako organy doradcze dyrektora.
 2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje w drodze zarządzenia wewnętrznego dyrektor Domu Kultury.
 3. Nazwy i zakres przedmiotowy organów doradczych określa oddzielny regulamin.

§ 10.

Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 2. Połączenia, podziału lub likwidacji MDK może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Data wytworzenia: 2023-06-07 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2023-06-30 08:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-14 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk