Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Statut - Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

1
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm);

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm);

3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 597 z późn. zm.)

4) Niniejszego statutu.

§ 2. 

1. Miejski Dom Kultury jest gminną samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Gmina Miejska Ostrów Mazowiecka (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Miejski Dom Kultury może posługiwać się nazwą skróconą: MDK w Ostrowi Mazowieckiej.

3. MDK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka – księga rejestrowa nr 1 i posiada osobowość prawną.

4. MDK prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a jego siedzibą jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

5. MDK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści: nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, NIP, adres i numer telefonu.

6. MDK posługuje się logo, które wprowadzane jest odrębnym zarządzeniem dyrektora.

2
Zakres działalności

§ 3. 

1. MDK prowadzi działalność zgodną ze strategicznymi celami Gminy Miejskiej Ostrów Mazowiecka w zakresie tworzenia zróżnicowanej, oryginalnej, interdyscyplinarnej, kulturotwórczej oferty kulturalnej w mieście.

2. MDK kontynuuje tradycje, a jednocześnie odpowiada panującym trendom organizując wydarzenia kulturalne, działalność w zakresie upowszechniania i digitalizacji, promocji i ochrony dzieł kultury, popularyzację dorobku twórców, a także promocję uniwersalnych wartości humanistycznych.

3. Działalność MDK prowadzona jest w zgodzie z założeniami polityki kulturalnej Miasta Ostrów Mazowiecka. Odnosi się także do regionalnych, krajowych i międzynarodowych strategii dotyczących szeroko rozumianego sektora kultury.

4. MDK prowadzi działalność w kluczowych obszarach kultury, takich jak: sztuka tradycyjna i folklorystyczna, sztuka najnowsza, sztuka publiczna, film, edukacja audiowizualna i filmowa, media i nowe technologie, działalność wydawnicza i promocyjna, muzyka i produkcja muzyczna, święta publiczne, taniec, teatr, przemysły kreatywne (w szczególności design, media arts, moda, projektowanie graficzne, kultura sportowa, gastronomia, sztuka publiczna), przemysły kultury, przemysły spotkań, przemysły czasu wolnego.

5. Do podstawowych zadań MDK należy w szczególności:

1) organizowanie lub współorganizowanie imprez i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych;

2) integrowanie różnorodnych środowisk artystyczno-kulturalnych i podmiotów działających w sektorze kreatywnym poprzez budowanie sieci kontaktów;

3) badanie poszczególnych sektorów kultury i uczestnictwa w kulturze;

4) promowanie kultury jako czynnika kluczowego dla zrównoważonego rozwoju Miasta Ostrów Mazowiecka i przyczyniającego się do wzrostu jakości życia w mieście, a także uczestnictwa w kulturze;

5) wzmacnianie tożsamości kulturalnej Miasta Ostrów Mazowiecka;

6) wytyczanie długoterminowych strategii rozwoju dla sektora kultury w Ostrowi Mazowieckiej;

7) poszerzanie kręgu odbiorców, a także zapewnienie równego dostępu do kultury osobom zagrożonym wykluczeniem z kultury i edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup niedoreprezentowanych;

8) rewitalizacja przestrzeni miejskiej i tkanki społecznej poprzez inicjowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym i prospołecznym;

9) wspieranie lokalnych artystów, a szczególnie debiutantów w obszarze całego sektora kultury i innowacji;

10) promowanie wiedzy na temat kultury i sztuki poprzez współtworzenie programów edukacyjnych oraz edukację artystyczną i profesjonalną;

11) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, szkoleń, kongresów, seminariów, warsztatów i spotkań tematycznych;

12) podejmowanie działań na rzecz łączenia kultury z sektorem innowacji i sektorem nowych technologii we współpracy ze środowiskami uniwersyteckimi i jednostkami badawczymi;

13) wspieranie innowacyjności i kreatywności poprzez łączenie działalności kulturalnej z szeroko rozumianymi sektorami biznesu, turystyki, nowych technologii, przemysłami kreatywnymi, nowymi mediami;

14) łączenie kultury z przemysłem spotkań;

15) promowanie różnorodności kulturowej, idei równości, społeczeństwa otwartego, wolności słowa i wypowiedzi artystycznej oraz dostępu do kultury jako prawa podstawowego;

16) promowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze proekologicznym i promujących postawy proekologiczne, w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz w celu nieustannego podnoszenia jakości życia mieszkańców;

17) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w regionie, Polsce i za granicą w zakresie tworzenia, koprodukcji, upowszechniania, rozwoju, promocji i ochrony kultury oraz dziedzictwa i dorobku kulturalnego Miasta Ostrów Mazowiecka;

18) prowadzenie kina Ostrovia w mieście;

19) prowadzenie galerii Jatki.

§ 4. 

1. MDK prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie: realizacji programów telewizyjnych, radiowych, internetowych; impresariatu artystycznego; działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej, plastycznej, edukacyjnej, promocyjnej, informacyjnej, reklamowej, konferencyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wystawienniczej, targowej, gastronomicznej, turystycznej; najmu i dzierżawy składników majątkowych lub powierzchni obiektów.

3. MDK może prowadzić działalność gospodarczą również w zakresie wskazanym w § 3, na zlecenie osób trzecich.

4. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostaną przeznaczone na działalność statutową MDK.

3
Zarządzanie i organizacja

§ 5. 

1. MDK kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową MDK i ponosi odpowiedzialność za jego majątek.

3. Do zakresu działania Dyrektora MDK należy w szczególności:

1) organizowanie działalności MDK;

2) kierowanie sprawami wynikającymi z działalności podstawowej i administracyjnej MDK;

3) kształtowanie programu działalności MDK;

4) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi MDK;

5) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności MDK;

6) dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy;

7) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom, planów i sprawozdań rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych;

8) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

9) sprawowanie kontroli zarządczej w MDK.

4. Dyrektor MDK jest upoważniony do zaciągania zobowiązań oraz wydatkowania środków do wysokości określonej w planie finansowym MDK.

§ 6. 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.

3. Dyrektor zarządza MDK przy pomocy 1 zastępcy.

4. Zastępcę Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Dyrektor MDK.

5. W sprawach powoływania i odwoływania Zastępcy Dyrektora mają zastosowanie przepisy art. 68-72 Kodeksu Pracy.

6. Organizator może powierzyć zarządzanie MDK osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją, zawartej zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

7. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną MDK zapewnia jednostka obsługująca Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej (CUW), na podstawie zawartego porozumienia określającego zakres tej obsługi.

8. Organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora MDK, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w MDK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

4
Gospodarka finansowa

§ 7. 

1. Nadzór nad gospodarką finansową MDK sprawuje Gmina Miejska Ostrów Mazowiecka.

2. MDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Plan finansowy jest sporządzany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

5. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej MDK sporządzone w oparciu o przepisy o finansach publicznych podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.

§ 8. 

Źródłami finansowania MDK są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;

2) środki finansowe w formie dotacji od Organizatora, przekazywane jako:

a) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;

b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów.

5
Postanowienia końcowe

§ 9. 

1. Zmiany w statucie są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. Połączenia, podziału lub likwidacji MDK może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


Data wytworzenia: 2020-03-27 08:16 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2020-03-27 08:16 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-20 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk