Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Deklaracja dostępności - Strona BIP Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Deklaracja Dostępności

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.mdkostrowmaz.pl/

Data opublikowania strony internetowej: 2020-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status zgodności pod względem ustawy: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-04-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Remigiusz Danelczyk, e-mail: remigiuszdanelczyk@mdkostrowmaz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 880 282 194. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Miejskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
  • Do budynku prowadzą 3 wejścia.
  • Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowo-zachodniej. Prowadzą do niego trzy schody. Wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony północno-zachodniej, natomiast trzecie wejście zlokalizowane jest od strony południowo-wschodniej.
  • W budynku nie ma schodów.
  • W przedsionku głównego wejścia, po prawej stronie znajdują się drzwi do poczekalni. Idąc prosto wejdziemy na główny korytarz budynku mając przed sobą po lewej stronie drzwi do szatni, natomiast po prawej drzwi do toalety. Gdy skręcimy w lewo, po przejściu ok. pięciu metrów po lewej stronie znajduje się sekretariat, natomiast po prawej kasa.
  • Żadna z toalet w budynku nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Na parkingu przed budynkiem od strony południowo-wschodniej znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
  • W pomieszczeniach sekretariatu oraz kasy znajdują się stanowiskowe pętle indukcyjne ułatwiające porozumiewanie się z osobami korzystającymi z aparatów słuchowych.
  • Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:
   • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
   • skorzystania z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@mdkostrowmaz.pl,
   • przesłania faksu na numer 29 746 27 03.

 2. Kino Ostrovia, ul. 11 Listopada 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka
  • Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ul. 11 Listopada. Dwa, główne znajdują się powyżej poziomu chodnika. Prowadzą do nich schody usytułowane równolegle do ulicy i chodnika. Po prawej stronie wejść głównych znajduje się wejście do windy dla osób mających trudność z poruszaniem się po schodach. Wejście to dostępne jest z poziomu chodnika. Przy wejściu do windy znajduje się dzwonek, którego naciśnięcie powiadamia personel kina o konieczności uruchomienia windy.
  • Budynek posiada dwie kondygnacje. Hole na obydwu kondygnacjach oraz sala widowiskowo-kinowa dostępne są dla osób poruszających się na wózkach.
   Na pierwszej kondygnacji, po prawej stronie wszystkich wejść, bezpośrednio przy wyjściu z windy znajduje się kasa biletowa wraz z kinokawiarnią. Po stronie lewej wejść znajduje się niewielka poczekalnia z miejscami siedzącymi oraz znajdują się schody prowadzące na piętro. Naprzeciwko wejść znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   Na drugiej kondygnacji, po lewej stronie od schodów, a naprzeciwko drzwi windy znajdują się dwa wejścia na salę widowiskowo-kinową. W holu po przeciwnej stronie wejścia po schodach, a po prawej stronie windy znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi oraz wieszakami na okrycia wierzchnie. Po lewej stronie poczekalni w sąsiedztwie drzwi do sali widowiskowo kinowej znajdują się schody prowadzące do pomieszczeń technicznych niedostępnych dla osób z zewnątrz.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Na stanowisku kasy znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna ułatwiająca porozumiewanie się z osobami korzystającymi z aparatów słuchowych.
  • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.
  • Po lewej stronie budynku w odległości ok 50 metrów znajdują się miejsca parkingowe w tym dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  • Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:
   • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
   • korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@mdkostrowmaz.pl,
   • przesyłania faksów na numer 29 746 27 03.

 3. Galeria Sztuki Jatki, ul. Pocztowa 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od strony północno wschodniej na poziomie chodnika i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Do drugiego wejścia zlokalizowanego od strony południowo wschodniej w pobliżu ulicy Pocztowej prowadzą schody.
  • Budynek posiada trzy kondygnacje, z czego jedna znajduje się pod ziemią. Przestrzenie dostępne publicznie na wszystkich kondygnacjach, w tym częściowo na kondygnacji podziemnej, dostępne są dla osób mających trudności z poruszaniem się, w tym osób poruszających się na wózkach.
   Na parterze, po przebyciu około czterech metrów od głównego wejścia, skręceniu w prawo i przebyciu ok 3 metrów, po prawej stronie znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Winda posiada oznaczenia w w alfabecie Braille'a. Naprzeciwko wejścia głównego po lewej stronie znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na przeciwko toalety znajdują się schody prowadzące na poziom -1. Korytarz od wejścia głównego prowadzi prosto na salę konferencyjną. Przy wejściu głównym, po lewej stronie, znajdują się wieszaki na okrycia wierzchnie.
   Pod ziemią, na kondygnacji -1, znajduje się dwupoziomowa galeria. Poziom wyższy jest w kształcie prostokątnej antresoli. Po zjechaniu windą mamy możliwość poruszania się prosto lub w lewo, natomiast po zejściu schodami możemy poruszać się prosto lub w prawo. Antresola stanowi całość, dlatego możliwe jest poruszanie się nią bez przeszkód dookoła. Na środku kondygnacji -1, poniżej antresoli, znajduje się przestrzeń, do której prowadzą tylko schody zlokalizowane pomiędzy windą, a schodami prowadzącymi na parter.
   Na kondygnacji 1 znajdują się pomieszczenia biurowe, do których można dostać się windą lub schodami znajdującymi się na sali konferencyjnej. Wstęp do tych pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione.
  • W budynku, oprócz windy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Na kondygnacji -1 zainstalowana jest pętla indukcyjna ułatwiająca porozumiewanie się z osobami korzystającymi z aparatów słuchowych.
  • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.
  • Obiekt nie posiada własnych miejsc parkingowych. Po lewej stronie od wejścia głównego w kierunku północnym, w odległości ok. 30 metrów znajduje się zatoka z miejscami parkingowymi w tym dwoma wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  • Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:
   • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
   • korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@mdkostrowmaz.pl,
   • przesyłania faksów na numer 29 746 27 03.

Data wytworzenia: 2020-03-31 Autor: Remigiusz Danelczyk Data publikacji: 2020-03-31 07:45 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-16 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk