Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie techniczne imprez organizowanych w sezonie 2019

Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie techniczne imprez organizowanych w sezonie 2019

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 08.04.2019, 17:50
Data zakończenia przetargu: 23.04.2019, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 23.04.2019, 12:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, Specjalista, tel. 539 966 661; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
Nie podlega Ustawie

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk?adania ofert na zabezpieczenie techniczne imprez kulturalno rozrywkowych organizowanych w sezonie 2019.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie? publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

I. Zamawiaj?cy:

Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 759-120-46-71

II. Przedmiot oferty:

 1. Przedmiotem oferty jest wynajem estrady, nag?o?nienia, o?wietlenia i barier ochronnych na imprezy kulturalno rozrywkowe organizowane w sezonie 2019 wraz z transportem, monta?em i demonta?em urz?dze?, obs?ug? techniczn?, nag?o?nieniow? i o?wietleniow?:
  • 2 Festiwal Folklorystyczny Moda na Folklor,
  • Pó? Wieku MDKu - 50. Urodziny MDK,
  • Po?egnanie Lata w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Wytyczne do poszególnych wydarze? zawarte s? w Szczegó?owej specyfikacji zamówienia stanowi?cej Za??cznik nr 1 do niniejszego og?oszenia oraz Za??cznikach nr 2 - 8.
 3. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wykonywania wszelkich dzia?a? zwi?zanych z realizacj? niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. Termin realizacji:

 1. 12 maja 2019 r.,
 2. 25 - 26 maja 2019 r.,
 3. 30 sierpnia 2019 r.

IV. Miejsce realizacji:

 1. Teren przy siedzibie Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji, ul. H. Tr?bickiego 10, Ostrów Mazowiecka (P?ywalnia Miejska).
 2. Hala Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji, ul. H. Tr?bickiego 10, Ostrów Mazowiecka oraz boisko wielofunkcyjne Omega, ul. H. Tr?bickiego, Ostrów Mazowiecka,
 3. Teren przy siedzibie Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji, ul. H. Tr?bickiego 10, Ostrów Mazowiecka (P?ywalnia Miejska).

V. Termin p?atno?ci:

 1. Osobno za wykonanie ka?dej z trzech us?ug w terminie 14 dni od dostarczenia faktury VAT.

VI. Sposób oceny ofert:

 1. Cena – 70%
  • C= Cn/Cbx100x70%
  • gdzie:
   C– ilo?? punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
   Cn– oferowana najni?sza cena oferty,
   Cb– oferowana cena w badanej ofercie,
   100 - wska?nik sta?y.
 2. Do?wiadczenie – 30%
  Pod uwag? b?dzie brana ilo?? wykazanych realizacji us?ug (referencje):
  6 us?ug – 10 pkt.
  7-9 us?ug – 20 pkt.
  10 us?ug i wi?cej – 30 pkt.
 3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy?sz? ??czn? liczb? punktów.
 4. Od decyzji nie przys?uguje odwo?anie ani za?alenie.
 5. Z wy?onionym Zleceniobiorc? zostanie zawarta umowa.
 6. Warunkiem podpisania umowy z Oferentem, jest akceptacja firmy przez Zamawiaj?cego.
 7. Nabór ofert mo?e by? uniewa?niony bez podania przyczyny.

VII. Oferta powinna zawiera?:

 1. Wype?niony druk oferty – Za??cznik nr 9,
 2. Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub CEIDG,
 3. Ewentualne referencje

VIII. Czas i miejsce z?o?enia oferty:

 1. Ofert? nale?y przes?a? do 23.04.2019 r. do godz. 11.00 mailowo na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
 2. Oferta z?o?ona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

IX Rozstrzygni?cie ofert:

Rozstrzygni?cie odb?dzie si? niezw?ocznie po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych na pi?mie ofert, a informacja o rezultacie wyboru oferenta zainicjowana niniejszym zapytaniem zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo do wszystkich Oferentów.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-31 08:25 Autor: Remigiusz Danelczyk Data publikacji: 2019-04-08 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor MDK Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk