Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę bezobsługowego kiosku do realizacji sprzedaży biletowej

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę bezobsługowego kiosku do realizacji sprzedaży biletowej

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 17.08.2020, 10:00
Data zakończenia przetargu: 24.08.2020, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 24.08.2020, 10:30 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, tel. 539 966 661, e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
Nie podlega Ustawie

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bezobsługowego kiosku do realizacji sprzedaży biletowej – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty e-mailem na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl ,
 2. W  e-mailu lub należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy a w tytule napis: „Oferta na dostawę bezobsługowego kiosku do realizacji sprzedaży biletowej”.
 3. Do formularza należy dołączyć wykaz parametrów proponowanego urządzenia.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezobsługowego kiosku do realizacji stacjonarnej sprzedaży biletowej bez udziału kasjera w Kinie Ostrovia. Urządzenie musi umożliwiać płatność kartą płatniczą, zakup biletów na kilka seansów w trakcie jednej transakcji, wydruk biletów z kodem kreskowym, paragonów fiskalnych oraz współpracować z używanym w kinie systemem sprzedaży biletów Euro Bilet firmy Vector Software. Szczegółowe parametry, które musi spełniać urządzenie opisano w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie.
  • Wykonawca dokona personalizacji urządzenia w szczególności poprzez umieszczenie na obudowie logotypu przesłanego przez Zamawiającego oraz dostosowanie koloru wiodącego aplikacji kiosku zgodnie z wytyczną Zamawiającego.
  • W ramach wdrożenia Wykonawca przeszkoli Zamawiającego z zagadnień eksploatacji kiosku.
  • Po stronie Zamawiającego leży wydzierżawienie terminala płatniczego oraz przygotowanie infrastruktury służącej podłączeniu urządzenia do sieci energetycznej i teleinformatycznej.
 5. Kryteria oceny ofert:
  • najniższa cena - 80 %,
  • długość udzielonej gwarancji - 20 %.
 6. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2020 r.
 7. Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
 8. Sposób oceny ofert:
  • Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert,
  • Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
  • Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.
 9. Termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2020 r., do godz. 10.00
 10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest pani Olga Wachowicz, Specjalista,  tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
 11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-08-17 Autor: Remigiusz Danelczyk Data publikacji: 2020-08-17 10:00 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-18 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk