Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie oświetlenia estrady na 29. Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie oświetlenia estrady na 29. Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 13.11.2019, 15:17
Data zakończenia przetargu: 20.11.2019, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 20.11.2019, 11:30 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, tel. 539 966 661, e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
Nie podlega Ustawie

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na oświetlenie estrady podczas wydarzenia „29. Spotkanie ze Świętym Mikołajem” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Oferty należy złożyć e-mailem na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.
 2. W  e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta oświetlenia estrady podczas 29. Spotkania ze Świętym Mikołajem”.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego oraz usługą oświetlenia estrady wraz z usługą transportu, montażu i demontażu podczas wydarzenia „29. Spotkanie ze Świętym Mikołajem”.
  2. Wymagania techniczne dotyczące sprzętu i usługi opisano w riderze technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelakich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami BPH i P. Poż.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 %.
 5. Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2019 r.
 6. Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 7. Harmonogram realizacji:
  1. od godz. 8.00 - montaż,
  2. godz. 14.30 - gotowość techniczna,
  3. godz. 15.00 - rozpoczęcie imprezy
  4. godz. 19.00 - planowane zakończenie imprezy, demontaż.
 8. Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury.
 9. Sposób oceny ofert:
  1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena netto za całość usługi.
  2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
  3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.
  4. Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest akceptacja firmy przez organizatora imprezy.
 10. Termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2019 r., do godz. 11.00
 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest pani Olga Wachowicz, Specjalista, tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
 12. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-31 08:37 Autor: Remigiusz Danelczyk Data publikacji: 2019-11-13 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor MDK Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-14 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk