Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie Oświetlenia estrady na Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 2019

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie Oświetlenia estrady na Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 2019

Informacja opublikowana: 06.12.2018, 13:36
Data zakończenia przetargu: 20.12.2018, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 20.12.2018, 14:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, Specjalista, tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
Nie podlega Ustawie

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie Oświetlenia estrady podczas wydarzenia „Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka” – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

  1. Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.
  2. W  e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na: „Oświetlenie estrady, Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 2019”.
  3. Opis przedmiotu zamówienia:
    • Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego oraz usługa oświetlenia estrady wraz z usługą transportu, montażu i demontażu podczas wydarzenia „Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 2019”.
    • Wymagania techniczne dotyczące sprzętu i usługi opisano w riderze technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
    • Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelakich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami BPH i P. POŻ.
  4. Kryteria oceny ofert:
    • najniższa cena - 100 %.
  5. Termin realizacji zamówienia: 20 stycznia 2019 r.
  6. Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
  7. Harmonogram realizacji:
    • od godz. 10.00 - montaż,
    • godz. 15.00 - gotowość techniczna,
    • godz. 16.00 - rozpoczęcie imprezy
    • godz. 18.00 - planowane zakończenie imprezy, demontaż.
  8. Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT
  9. Sposób oceny ofert:
    • Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena netto za całość usługi.
    • Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
    • Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.
    • Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest akceptacja firmy przez organizatora imprezy.
  10. Termin złożenia oferty:
    • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018 r., do godz. 10.00
    • Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest pani Olga Wachowicz, Specjalista,  tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
  11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
    • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-12-06 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2018-12-06 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk