Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie oświetlenia estrady na wydarzeniu Ostrowski Styl 2019

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie oświetlenia estrady na wydarzeniu Ostrowski Styl 2019

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 29.10.2019, 01:03
Data zakończenia przetargu: 06.11.2019, 11:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 06.11.2019, 11:30 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, Specjalista, tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
Nie podlega Ustawie

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie oświetlenia estrady podczas wydarzenia Ostrowski Styl 2019 – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

 1. Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.
 2. W  treści e-maila należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, a w jego tytule napis: „Oferta w sprawie oświetlenie estrady, Ostrowski Styl 2019”
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego oraz usługa oświetlenia estrady wraz z usługą transportu, montażu i demontażu na Zawodach tanecznych Ostrowski Styl 2019.
  • Wymagania techniczne dotyczące sprzętu i usługi opisano w riderze technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelakich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami BPH i P. POŻ.
 4. Kryteria oceny ofert:
  • najniższa cena - 100 %.
 5. Termin realizacji zamówienia: 22 - 24 listopada 2019 r..
 6. Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 7. Czas realizacji:
  • 22.11.2019 r., godz. 16.00 - 22.00 - montaż,
  • 23.11.2019 r., godz. 8.30 - gotowość techniczna,
  • 23.11.2019 r., godz. 9.00 - rozpoczęcie zawodów,
  • 23.11.2019 r., godz. 20.00 - planowane zakończenie pierwszego dnia zawodów,
  • 24.11.2019 r., godz. 9.30 - gotowość techniczna,
  • 24.11.2019 r., godz. 10.00 - rozpoczęcie drugiego dnia zawodów,
  • 24.11.2019 r., godz. 18.00 - planowane zakończenie imprezy, demontaż.
 8. Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT
 9. Sposób oceny ofert:
  • Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi.
  • Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
  • Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.
  • Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest akceptacja firmy przez organizatora imprezy.
 10. Termin złożenia oferty:
  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6.11.2019 r., do godz. 10.00
 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
 12. Pani Olga Wachowicz, Specjalista,  tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03; adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
 13. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-31 08:17 Autor: Remigiusz Danelczyk Data publikacji: 2019-10-29 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor MDK Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk