Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie Oświetlenia estrady na XXVIII Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie Oświetlenia estrady na XXVIII Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Informacja opublikowana: 08.11.2018, 13:07
Data zakończenia przetargu: 23.11.2018, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 23.11.2018, 12:00 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Olga Wachowicz, tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03, olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl

Nie podlega Ustawie

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie Oświetlenia estrady podczas wydarzenia „XXVIII Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

 1. Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl.
 2. W  e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na: „Oświetlenie estrady, XXVIII Spotkanie ze Świętym Mikołajem”.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego oraz usługa oświetlenia estrady wraz z usługą transportu, montażu i demontażu podczas wydarzenia „XXVIII Spotkanie ze Świętym Mikołajem”.
  • Wymagania techniczne dotyczące sprzętu i usługi opisano w riderze technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelakich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami BPH i P. POŻ.
 4. Kryteria oceny ofert:
  • najniższa cena - 100 %.
 5. Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2018 r..
 6. Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 7. Harmonogram realizacji:
  • od godz. 8.00 - montaż,
  • godz. 15.30 - gotowość techniczna,
  • godz. 16.00 - rozpoczęcie imprezy
  • godz. 20.00 - planowane zakończenie imprezy, demontaż.
 8. Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT
 9. Sposób oceny ofert:
  • Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena netto za całość usługi.
  • Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
  • Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.
  • Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest akceptacja firmy przez organizatora imprezy.
 10. Termin złożenia oferty:
  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2018 r., do godz. 10.00
  • Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest pani Olga Wachowicz, Specjalista, tel. 539 966 661 lub 29 746 27 03, adres e-mail: olgawachowicz@mdkostrowmaz.pl
 11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-08 Autor: Marta Molska Data publikacji: 2018-11-08 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk