Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych.

Miejski  Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zwany również „Zamawiającym” zwraca się uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę  sprzętu  komputerowego, wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych”. W szczególności realizuje ono cel: „Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym”, pkt 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”, zadanie pt. „Nowa Jakość MDK”.

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 50
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 694 669 665

Miejsce dostawy:

ul. 3 Maja 50
07-300 Ostrów Mazowiecka

Osoba do kontaktu w sprawie zamówień:

Roksana Grzegrzułka
tel. 694 669 665
e-mail: oferty@mdkostrowmaz.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych.
 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
 5. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
 6. Cena musi zawierać koszty dostawy sprzętu i wniesienia do siedziby Zamawiającego na parter, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych kosztów).
 7. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, sprzęt wideo, akcesoria oraz pętle indukcyjne powinien wynosić minimum 24 miesiące.
 8. Warunki płatności: przelew, 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w zależności od możliwości finansowych, w zakresie opisanym w Załączniku nr 1.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz https://bip.mdkostrowmaz.pl/ (w zakładce przetargi)

Wspólny słownik zamówień

Kody CPV zadanie I:

32270000-6 - Cyfrowa aparatura nadawcza
32240000-7 - Kamery telewizyjne

Kody CPV zadanie II:

32250000-0 - Telefony komórkowe
30231300-0 – Monitory ekranowe
30213100-6 – Komputery przenośne

Kody CPV zadanie III:

38651000-3 - Aparaty fotograficzne
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

Kody CPV zadanie IV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki,
33185000-0 – Aparaty słuchowe

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 1. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych co do treści z formularzami stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania oraz załączenie kart katalogowych proponowanego sprzętu w ofercie.
 3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami osób upoważnionych oraz trwale ze sobą połączone (zszyte).
 5. Wszelkie skreślenia i korekty w treści oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
 1. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 50
07-300 Ostrów Mazowiecka

lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:

oferty@mdkostrowmaz.pl

Na kopercie / w temacie wiadomości proszę podać: „Oferta na zakup sprzętu komputerowego, wideo, akcesoriów oraz pętli indukcyjnych”

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
  • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
  • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  • nie zawiera danych pozwalających ocenić ofertę,
  • wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty wpływających na cenę od wykonawców, których oferty będą zawierały cenę odbiegającą o 30% i więcej od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych od wezwania albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wezwanie zostanie przekazane drogą mailową na adres wskazany w ofercie.
 3. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór wg Załącznika nr 1 do Zapytania) oraz dołączone karty katalogowe produktów.
 2. Oświadczenie o braku powiązań (wzór wg Załącznika nr 2 do Zapytania).
 3. Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku składnia oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Brak któregoś z wymaganych załączników spowoduje odrzucenie oferty poprzez pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający  jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 11.10.2021 r.  Pytanie należy kierować za pomocą portalu Baza Konkurencyjności.
 1. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 1. Termin składania ofert od dnia 04.10.2021 do dnia 15.10.2021  do godziny 16:00.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Miejsce składania ofert: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub na adres mailowy: oferty@mdkostrowmaz.pl.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia.
 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. (Załącznik nr 2)
 1. Dodatkowe warunki udziału:
 1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny oraz spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz przesłana do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę drogą, którą wpłynęła oferta. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta, którego ofertę wybrał.
 4. Zamawiający w procesie wyboru oferty dokona oceny dokumentów z uwzględnieniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
 5. Podana w ofercie cena jest ceną brutto i musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 6. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY
 1. Zamawiający w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu wg następujących kryteriów:
  1. Cena – max. 90 pkt
   P = (CN/COB) x 90 pkt
   gdzie:
   P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę
   CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
   COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
  2. Okres gwarancji – max. 10 pkt
   Okres gwarancji – poniżej 24 i 24 miesiące – 0 pkt
   Okres gwarancji – powyżej 24 miesięcy – 10 pkt
 1. Zmiana/wycofanie oferty
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składnia ofert:
  1. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wycofanie” lub przesyła podpisane oświadczenie skanem na adres oferty@mdkostrowmaz.pl, w treści wpisując „Wycofanie”,
  2. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też podłożenie nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy zamieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana” lub przesyłać podpisane oświadczenie skanem na adres oferty@mdkostrowmaz.pl, w treści wpisując „Zmiana”,
  3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składnia ofert.
 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia  żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-10-04 Autor: Roksana Grzegrzułka Data publikacji: 2021-10-04 10:00 Osoba udostępniająca na stronie: Remigiusz Danelczyk Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-04 Osoba modyfikująca: Remigiusz Danelczyk