Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Rozdzia? I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Regulamin organizacyjny Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zwany w dalszej tre?ci „Regulaminem” okre?la:
  1. zasady funkcjonowania,
  2. zakres dzia?ania,
  3. struktur?? organizacyjna?,
  4. zakres obowi?zków kadry kierowniczej,
  5. zakresy obowi?zków pozosta?ych pracowników,
  6. zasady podpisywania pism,
  7. zasady kontroli zarz?dczej,
  8. oceny kwalifikacyjne pracowników,
  9. zasady naboru na wolne stanowiska urz?dnicze,
  10. system zast?pstw,
  11. zasady przekazywania stanowiska pracy w zwi?zku z rozwi?zaniem stosunku pracy.

§ 2.

 1. Ilekro?? w Regulaminie jest mowa o:
  1. MDK – nale?y przez to rozumie?? Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej z siedzib? przy ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
  2. dyrektorze – nale?y przez to rozumie?? dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej;
  3. pracowniku – nale?y przez to rozumie?? jednoosobowa? komórk?? organizacyjna? Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej;
  4. CUW – Centrum Us?ug Wspólnych wykonuj?cy zakres obowi?zków kadrowych i ksi?gowych Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, w tym zadania g?ównego ksi?gowego;
  5. kinie – Kino Ostrovia prowadzone w ramach dzia?alno?ci Miejskiego Domu Kultury z siedzib? przy ul. 11 Listopada 5 07-300 Ostrów Mazowiecka;
  6. kulturze – rozumie si? przez to literatur? i wszelkiego rodzaju pi?miennictwo, sztuk?, w tym: sztuki plastyczne, teatr, muzyk?, film, fotografi?, mod?, a tak?e wszystko co nale?y do wytworów umys?u, na przyk?ad filozofi?;
  7. UTW – nale?y przez to rozumie? Uniwersytet Trzeciego Wieku;
  8. sekcji – nale?y przez to rozumie? wszystkie zaj?cia prowadzone w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej z podzia?em na kategorie w zale?no?ci od zakresu zaj??: taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne;
  9. DR – dyrektorze MDK;
  10. KPI – koordynatorze pracy instruktorów MDK;
  11. KPK – koordynatorze pracy kina MDK;
  12. SA – specjalisty ds. Administracyjnych MDK;
  13. SP – specjalisty ds. Promocji MDK;
  14. SPS – specjalisty ds. Pozyskiwania ?rodków zewn?trznych;
  15. IN – instruktorze MDK;
  16. SK– sekretarce MDK;
  17. KNO – kinooperatorze MDK;
  18. KB - kasjerze/bileterze MDK;
  19. PG – pracowniku gospodarczym MDK;
  20. KR – kierowcy MDK.

§ 3.

 1. MDK dzia?a w szczególno?ci na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (tj. Dz.U.  z 2017 r., poz. 862)
  2. ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o kinematografii ( t.j. z 2016 r. poz. 438);
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
   ze zm.);
  4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie?? publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
   1579 z pó?n. zm.);
  5. uchwa?y nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 pa?dziernika 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obs?ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz miejskich instytucji kultury;
  6. Statutu Miejskiego Domu Kultury nadanego Uchwa?? Nr XL/175/2013 Rady Miasta
   Ostrów Mazowiecka  z dnia 28 lutego 2013 r.;
  7. niniejszego Regulaminu.

Rozdzia? II

CELE, ZA?O?ENIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA MDK

§ 4.

 1. Cele MDK:
  1. Tworzenie nowoczesnego, rozwojowego i przyjaznego dzieciom, m?odzie?y i doros?ym  o?rodka kultury.
  2. Rozpowszechnianie kultury i edukacja kulturalna.
  3. Tworzenie dóbr kultury.
  4. Rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowa? kulturalnych.
  5. Tworzenie odpowiednich warunków do zaj?? ruchowych, edukacyjnych i artystycznych.
  6. Inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.

§ 5.

 1. Zasady funkcjonowania MDK:
  1. MDK jest samorz?dow? gminn? instytucj? kultury o charakterze publicznym, posiadaj?c? osobowo?? prawn?, wpisan? do rejestru organizatora i gospodaruj?c? samodzielnie przydzielon? cz??ci? mienia.
  2. MDK prowadzi samodzieln? gospodark? w ramach posiadanych ?rodków, kieruj?c si? efektywno?ci? ich wykorzystania.
  3. Pracami MDK kieruje dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
  4. Zwierzchnikiem s?u?bowym dyrektora jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, który nawi?zuje i rozwi?zuje z nim stosunek pracy.
  5. MDK jest pracodawca? dla dyrektora i zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
  6. Dyrektor reprezentuje MDK na zewn?trz oraz udziela pe?nomocnictwa w zakresie okre?lonym zadaniami kierowanego przez siebie MDK na czas swojej nieobecno?ci.
  7. Dyrektor odpowiada za prawid?owe funkcjonowanie MDK i ponosi odpowiedzialno?? za wyniki jego pracy.

§ 6.

 1. MDK dzia?a w oparciu o zasady:
  1. praworz?dno?ci,
  2. s?u?ebno?ci wobec spo?eczno?ci lokalnej,
  3. przejrzystego i racjonalnego gospodarowania mieniem,
  4. jednoosobowego kierownictwa,
  5. planowania pracy,
  6. kontroli zarz?dczej,
  7. podzia?u zada?, kompetencji i odpowiedzialno?ci,
  8. wzajemnego wspó?dzia?ania.

§ 7.

 1. Gospodarowanie mieniem MDK odbywa si?? w sposób racjonalny, celowy, oszcz?dny, z uwzgl?dnieniem zasady szczególnej staranno?ci w zarz?dzaniu mieniem MDK.
 2. Pracownicy MDK ponosz?? odpowiedzialno??? za powierzone mienie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
 3. Dzia?alno??? MDK jest jawna.
 4. Podstawowa? forma? informowania o dzia?alno?ci MDK jest Biuletyn Informacji Publicznej.

Rozdzia? III

ZADANIA W ZAKRESIE DZIA?ALNO?CI KULTURALNEJ MDK

§ 8.

 1. Zadania MDK:
  1. Organizacja imprez i akcji zwi?zanych z promocj? kultury.
  2. Wsparcie i pomoc w promocji lokalnych artystów. 
  3. Prowadzenie zaj?? edukacyjnych i ogólnorozwojowych.
  4. Organizacja wydarze? maj?cych na celu wsparcie osób spo?ecznie wykluczonych, np. osób niepe?nosprawnych. 
  5. Organizacja przedsi?wzi?? i akcji charytatywnych.
  6. Organizacja szkole?, warsztatów, konferencji i spotka? edukacyjnych.
  7. Realizacja funduszy w ramach zada? zleconych przez Organizatora, inne instytucje oraz w ramach programów funduszy krajowych, unijnych i fundacji wspieraj?cych dzia?alno?? kulturaln?, turystyczn?, informacyjn? i promocyjn?.

§ 10.

 1. Miejski Dom Kultury prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? przez:
  1. odp?atne organizowanie spektakli, koncertów, imprez, wystaw, szkole?, prelekcji, warsztatów, odczytów, seansów filmowych, zaj?? ruchowych,
  2. organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych,
  3. prowadzenie wynajmu pomieszcze? i sprz?tu technicznego b?d?cego w zasobach MDK,
  4. ?wiadczenie us?ug filmowych, plastycznych i fonograficznych oraz innych w zakresie kultury i informacji,
  5. realizowanie imprez zleconych.

§ 11.

 1. Dzia?ania gospodarcze prowadzone s? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
 2. Uzyskane przychody z dzia?alno?ci gospodarczej przeznaczone s? na cele statutowe.

Rozdzia? IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MDK

§ 12.

 1. Struktur? organizacyjna? MDK okre?la schemat organizacyjny stanowi?cy za??cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wykaz etatów okre?la za??cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdzia? V

ZAKRES OBOWI?ZKÓW DYREKTORA MDK

§ 13.

 1. Do podstawowych obowi?zków dyrektora MDK nale?y:
  1. kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy MDK,
  2. sprawowanie bie??cego nadzoru nad wykonywaniem zada?? MDK,
  3. sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz?dczej w zakresie powierzonych obowi?zków,
  4. wydawanie zarz?dze? i upowa?nie? reguluj?cych prace? w MDK,
  5. dokonywanie czynno?ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników MDK, w tym dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podleg?ych pracowników,
  6. gospodarowanie przyznanymi ?rodkami bud?etowymi i mieniem zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz zasadami okre?lonymi przez Rade? Miasta Ostrów Mazowiecka i Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
  7. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,
  8. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminów obowi?zuj?cych w MDK, przepisów ppo?.?., nadzór nad ochrona? informacji niejawnych,
  9. nadzór nad opracowywaniem planu finansowego i merytorycznego MDK,
  10. wspó?praca z instytucjami, firmami i organizacjami w zakresie wymaganym do prawid?owej realizacji zada?? MDK,
  11. realizacja zada?? wynikaj?cych z uchwa? Rady Miasta Ostrów Mazowiecka oraz zarz?dze?? i decyzji Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
  12. wykonywanie innych zada?? zastrze?onych dla kompetencji dyrektora przepisami ustaw, uchwa?ami Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie upowa?nie? Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. W przypadku nieobecno?ci dyrektora lub wynikaj?cej z innych przyczyn niemo?no?ci pe?nienia obowi?zków zast?puje go Koordynator Pracy Instruktorów lub inny upowa?niony pracownik.
 3. Dyrektor MDK jest bezpo?rednim prze?o?onym wszystkich pracowników MDK.

Rozdzia? VI

ZAKRES DZIA?ANIA STANOWISK PRACY W MDK

§ 14.

 1. Do podstawowych obowi?zków ka?dego pracownika nale?y:
  1. podejmowanie dzia?a?? i prowadzenie spraw zwi?zanych z realizacja? zada?? statutowych MDK w celu zapewnienia w?a?ciwej i terminowej realizacji powierzonych obowi?zków,
  2. wykonywanie pracy sumiennie i starannie, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz stosowanie si?? do polece?? Dyrektora MDK,
  3. realizowanie zada?? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa,
  4. dbanie o nale?yte zabezpieczenie, przechowywanie i wykorzystanie mienia MDK,
  5. realizowanie zada?? zgodnie z przydzielonym pracownikowi zakresem czynno?ci,
  6. w przypadku rozwi?zania stosunku pracy przekazanie stanowiska pracy nast?puje
   w sposób okre?lony w rozdziale XIII Regulaminu,
  7. prowadzenie post?powa? w sprawach o udzielanie zamówie?? na dostawy, us?ugi i roboty budowlane o warto?ci nieprzekraczaj?cej równowarto?ci 30.000 euro zgodnie z procedura? wewn?trzn?? obowi?zuj?c?? w MDK.

§ 15.

 1. Wszyscy pracownicy MDK s?? zobowi?zani do wzajemnego wspó?dzia?ania w zakresie wymiany informacji oraz bie??cych konsultacji.
 2. Dla realizacji zada?? wykraczaj?cych poza zakres merytoryczny stanowiska pracy dyrektor mo?e powo?ywa?? w drodze zarz?dzenia zespo?y zadaniowe lub komisje o charakterze sta?ym lub dora?nym.

§ 16.

 1. Do zakresu obowi?zków koordynatora instruktorów MDK nale?y:
  1. koordynacja harmonogramów pracy i zast?pstw instruktorów i pracowników,
  2. zestawianie harmonogramu pracy sekcji i organizowanych imprez do wspólnego kalendarza,
  3. wspó?praca z KPK podczas tworzenia harmonogramu imprez,
  4. koordynacja pracy zespo?ów celowych MDK podczas imprez organizowanych lub wspó?organizowanych przez MDK,
  5. optymalizacji u?ytkowania sal nale??cych do MDK,
  6. wspó?praca z zak?adami pracy, przedszkolami, szko?ami i organizacjami spo?ecznymi w zakresie podejmowania wspólnych dzia?a? na rzecz promocji kultury i promocji oferty kulturalnej MDK,
  7. przygotowanie planu pracy i rocznego kalendarza w ramach planu finansowego,
  8. sporz?dzanie sprawozdania z dzia?alno?ci merytorycznej  za rok zgodnie z przyj?tym kalendarzem,
  9. sporz?dzanie sprawozdania do GUS,
  10. dbanie o wizerunek MDK, dzia?aj?cych sekcji, kina, pracowników i klubów dzia?aj?cych przy MDK.

§ 17.

 1. Do zakresu obowi?zków koordynatora kina nale?y:
  1. koordynacja harmonogramów pracy, zast?pstw i jako?ci pracy pracowników Kina Ostrovia,
  2. przygotowywanie propozycji repertuaru kina z miesi?cznym wyprzedzeniem,
  3. koordynacja zamówie? filmów,
  4. kontakt i wspó?praca z dystrybutorami filmów i reklam,
  5. wspó?praca z KPI podczas tworzenia harmonogramu imprez w zestawieniu z repertuarem,
  6. koordynacja i udzia? w planowaniu dzia?a? promocyjnych kina i ich realizacji offline i wspó?praca z KPI w promocji online,
  7. koordynacja pracy zespo?ów celowych Kina podczas imprez organizowanych lub wspó?organizowanych przez MDK,
  8. optymalizacji u?ytkowania sal nale??cych do kina,
  9. planowanie i realizacja wysy?ki filmów,
  10. wspó?praca z zak?adami pracy, przedszkolami, szko?ami i organizacjami spo?ecznymi w zakresie podejmowania wspólnych dzia?a? na rzecz zwi?kszania liczby seansów i oferty,
  11. sporz?dzanie sprawozdania z dzia?alno?ci kina za rok zgodnie z przyj?tym kalendarzem MDK,
  12. zg?aszanie wniosków programowych w celu zwi?kszenia skuteczno?ci i rentowno?ci dzia?ania kina,
  13. dbanie o wizerunek MDK, dzia?aj?cych sekcji, kina, pracowników i klubów dzia?aj?cych przy MDK,
  14. udzia? w realizacji wydarze?, imprez realizowanych przez MDK.

§ 18.

 1. Do zakresu specjalisty ds. administracyjnych nale?y:
  1. prowadzenie rejestrów zamówie? publicznych i rejestru faktur,
  2. prowadzenie harmonogramów miesi?cznych na podstawie indywidualnych harmonogramów przekazywanych przez pracowników,
  3. sporz?dzanie list obecno?ci dla  pracowników na dany miesi?c,
  4. przygotowywanie dokumentów zamówie? publicznych, zaprosze? do sk?adania ofert do 30.000 euro i przetargów
  5. prowadzenie rejestru maj?tku trwa?ego i inwentaryzacji,
  6. wprowadzenie i koordynacja dziennika elektronicznego,
  7. weryfikacja i prowadzenie ewidencji p?atno?ci w poszczególnych sekcjach,
  8. tworzenie miesi?cznych raportów przychodów i kosztów,
  9. przygotowywanie dokumentów i ubieganie si? o dofinansowania i dotacje zewn?trzne MDK.

§ 19.

 1. Do zakresu stanowiska ds. promocji nale?y:
  1. planowanie i wdra?anie strategii komunikacji,
  2. przygotowywanie rocznej strategii marketingowej,
  3. koordynowanie dzia?alno?ci promocyjno-reklamowej MDK,
  4. pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych – negocjacje, tworzenie umów, koordynowanie procesu realizacji umowy,
  5. analizowanie i tworzenie raportów z przeprowadzonych kampanii,
  6. wspó?praca z mediami,
  7. redagowanie i tworzenie publikacji,
  8. koordynacja przygotowywania materia?ów graficznych,
  9. wspó?praca z koordynatorami poszczególnych wydarze? w MDK.

§ 20.

 1. Do zakresu specjalisty ds. pozyskiwania ?rodków zewn?trznych:
  1. pozyskiwanie ?rodków z funduszy zewn?trznych na projekty artystyczne i ogólnorozwojowe,
  2. przygotowywanie i opracowywanie pe?nej dokumentacji aplikacyjnej zwi?zanej z pozyskiwaniem funduszy zewn?trznych w ramach konkursów Ministra Kultury, POKL, Mechanizmu Norweskiego i EOG, POIi? i innych;
  3. wspó?praca z osobami odpowiedzialnymi za realizacj? projektu przy opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej;
  4. prowadzenie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za przydzia? ?rodków;
  5. wspó?praca z przedsi?biorcami w realizacji projektów artystycznych i promuj?cych miasto;
  6. sk?adanie wniosków o dofinansowanie projektów;
  7. wspó?praca z CUW w trakcie rozliczania projektów.

§ 21.

 1. Do zakresu wieloosobowego stanowiska instruktora nale?y:
  1. upowszechnianie wiedzy o kulturze, promowanie dziedzictwa narodowego i tradycji ludowej,
  2. wspó?praca z zewn?trznymi specjalistami, artystami i organizacja warsztatów, szkole? w ramach prowadzonych sekcji,
  3. prowadzenie zaj?? indywidualnych i grupowych w konkretnych sekcjach,
  4. przygotowywanie uczestników zaj?? MDK do konkursów i przegl?dów, osobisty udzia? w tych wydarzeniach i opieka nad uczestnikami reprezentuj?cymi MDK,
  5. przygotowywanie miesi?cznych planów pracy z 30-dniowym wyprzedzeniem,
  6. dostarczanie materia?ów i wytycznych dla osób zajmuj?cych si? promocj? w MDK,
  7. wspó?praca z pozosta?ymi instruktorami w ramach pracy przy realizacji festiwali i projektów,
  8. wspó?praca z instytucjami o?wiatowymi w ramach prowadzonego programu,
  9. przygotowywanie propozycji festiwali i projektów przynajmniej raz na pó? roku,
  10. wspó?praca i pomoc w organizacji wydarze? instruktorom pozosta?ych sekcji,
  11. uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez MDK.

§ 22.

 1. Do zakresu wieloosobowego stanowiska kasjer/bileter nale?y:
  1. obs?uga kasy fiskalnej MDK:
  2. przyjmowanie wp?at,
  3. odprowadzanie gotówki do banku,
  4. wydawanie paragonów fiskalnych klientom,
  5. tworzenie raportów i zestawie? kasowych dobowych, miesi?cznych i dostarczanie do Centrum Us?ug Wspólnych,
  6. przestrzeganie procedur kasowych,
  7. odpowiedzialno?? finansowa za stan kasy,
  8. kontrola terminowo?ci przegl?du kas fiskalnych,
  9. prowadzenie kasy biletowej poprzez sprzeda? biletów oraz wydawanie biletów klientom,
  10. tworzenie bazy danych e-Bilet,
  11. sporz?dzanie raportów dobowych i miesi?cznych wp?at bezgotówkowych,
  12. praca w systemie ksi?gowym i sta?a wspó?praca z Centrum Us?ug Wspólnych,
  13. wystawianie faktur VAT i przechowywanie kopii faktur,
  14. prowadzenie rejestru korekt sprzeda?y i zwrotów biletów,
  15. przechowywanie gotówki w kasie pancernej oraz przestrzeganie procedur przechowywania i transportu gotówki do banku,
  16. prowadzenie ewidencji rozmieszczenia miejsc na sali kinowej z zaznaczeniem miejsc przeznaczonych na zaproszenia lub rezerwowanych,
  17. terminowe i dok?adne wype?nianie obowi?zuj?cej dokumentacji organizacyjnej dotycz?cej dystrybucji filmów (wysy?anie raportów),
  18. dba?o?? o bezpiecze?stwo widzów, utrzymanie porz?dku w?ród publiczno?ci,
  19. kontrola wa?no?ci biletów przy wej?ciu na sal?,
  20. wspó?organizacja zbiorowych seansów filmowych,
  21. wspó?praca i wspó?dzia?anie w zakresie promocji kina i organizacji imprez estradowo-artystycznych z koordynatorem pracy kina,
  22. dba?o?? o stan kina.

§ 23.

 1. Do zakresu obowi?zków sekretarki nale?y:
  1. prowadzenie sekretariatu:
  2. obs?uga korespondencji i dokumentacji przychodz?cej do firmy i wychodz?cej,
  3. segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie firmy,
  4. obs?uga firmowej poczty elektronicznej,
  5. redagowanie pism i sporz?dzanie niezb?dnych dokumentów (umów),
  6. drukowanie, kopiowanie, faksowanie, kompletowanie, wydawanie i archiwizowanie dokumentów,
  7. utrzymywanie w tajemnicy tre?ci dokumentów i danych niejawnych,
  8. koordynowanie obrotu dokumentów i faktur mi?dzy MDK i CUW,
  9. wprowadzanie faktur i danych do systemu CUW,
  10. prowadzenie rejestrów: zarz?dze? i delegacji,
  11. prowadzenie list obecno?ci i spó?nie? pracowników,
  12. obs?uga w zakresie reprezentowania i kontaktów MDK z innymi podmiotami:
   1. przyjmowanie interesantów (z zewn?trz i z wewn?trz firmy),
   2. odbieranie telefonów, przyjmowanie i ??czenie rozmów,
   3. organizacja zebra?, konferencji oraz spotka? s?u?bowych prze?o?onego,
   4. serwowanie pocz?stunku dla go?ci firmy, organizacja cateringu.
  13. wsparcie prze?o?onego:
   1. prowadzenie kalendarza elektronicznego spotka? i zada? prze?o?onego,
   2. aktualizowanie informacji i danych na dysku w chmurze,
   3. sporz?dzanie raportów i protoko?ów na potrzeby prze?o?onego.
  14. pozosta?e zadania zwi?zane z prowadzeniem biura:
   1. zaopatrywanie biura w materia?y biurowe,
   2. zaopatrywanie biura w artyku?y spo?ywcze (kawa, herbata, woda mineralna),
   3. dba?o?? o porz?dek w biurze i gabinecie prze?o?onego.

§ 24.

 1. Do zakresu pracy kinooperatora kina nale?y:
  1. przygotowanie techniczne do projekcji filmu,
  2. przygotowanie techniczne do projekcji reklam,
  3. obs?uga projektora kinowego w trakcie projekcji,
  4. wspó?praca z kasjerami i bileterami kina,
  5. pomoc w planowaniu repertuaru kina,
  6. wspó?praca z agencjami reklamowymi,
  7. pomoc w realizacji zamówie? i planowaniu wysy?ek filmów.

§ 25.

 1. Do zakresu wieloosobowego stanowiska pracownika gospodarczego nale?y:
  1. utrzymanie czysto?ci i porz?dku w pomieszczeniach MDK i lokali wynajmowanych przez MDK:
   1. zamiatanie, mycie i dezynfekcja pod?óg,
   2. odkurzanie i pranie wyk?adzin, tapicerki krzese? i foteli,
   3. wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na parapetach telefonicznych, urz?dzeniach elektrycznych i sprz?cie komputerowym,
   4. usuwanie zabrudze? z przeszkle? w meblach, gablotach, drzwiach, lamp,
   5. mycie, czyszczenie i odka?anie umywalek, brodzików, armatury i urz?dze? sanitarnych w toaletach i ?azienkach,
   6. mycie dozowników do myd?a i r?czników oraz luster,
   7. mycie balustrady schodów, ?cian pokrytych glazur?, drzwi i o?cie?nic oraz okien,
   8. mycie urz?dze? kuchennych i dystrybutora do wody,
   9. sta?e dogl?danie i uzupe?nianie braków ?rodków sanitarno-higienicznych w toaletach, ?azienkach i kuchni,
   10. opró?nianie koszy na ?mieci w trakcie sprz?tania pomieszcze? do wskazanych zbiorczych pojemników,
   11. utrzymanie w czysto?ci naczy? i obrusów,
   12. sprz?tanie pomieszcze? dodatkowych w czasie pe?nienia zast?pstwa na czas nie-obecno?ci w pracy innego pracownika gospodarczego,
   13. zg?aszanie zapotrzebowania na narz?dzi i ?rodków czysto?ci oraz ?rodków higienicznych,
  2. dbanie o czysto?? po zaplanowanych imprezach MDK

§ 26.

 1. Do zakresu pracy kierowcy nale?y:
  1. dostarczanie i odbiór sprz?tu MDK na konkretne wydarzenia,
  2. pomoc w dystrybucji materia?ów promocyjnych kina,
  3. pomoc w realizacji i dostarczaniu materia?ów pracownikom MDK.

Rozdzia? VII.

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 27.

 1. Do podpisu dyrektora zastrzega si??:
  1. dokumenty kierowane do Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
  2. pisma i inne dokumenty, które ka?dorazowo zastrzeg? do swojego podpisu,
  3. parafowanie projektów pism zastrze?onych do podpisu Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
  4. pe?nomocnictwa i upowa?nienia,
  5. dokumenty zwi?zane z wykonywaniem funkcji zwierzchnika s?u?bowego w stosunku do pracowników,
  6. umowy i porozumienia,
  7. protoko?y kontroli przeprowadzonych w MDK przez uprawnione organy oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
  8. faktury, rachunki i umowy, które obci??aj? finansowo MDK,
  9. odpowiedzi na skargi dotycz?ce dzia?alno?ci pracowników MDK, zalecenia pokontrolne.
 2. Dokumenty finansowe i osobowe przechowywane s? w CUW, który podpisuje, zatwierdza dokumenty i pisma dotycz?ce zakresu powierzonych mu zada? i kompetencji oraz kontrasygnuje umowy oraz inne dokumenty, które mog?? powodowa? powstanie zobowi?za? finansowych.

§ 28.

 1. Pracownicy przygotowuj?? pisma o charakterze przygotowawczym, techniczno- kancelaryjnym.
 2. Dokumenty przedk?adane dyrektorowi do podpisu powinny by? uprzednio zaparafowane przez:
  1. pracownika, który opracowa? dokument,
  2. radc?? prawnego - w przypadku projektów dokumentów wymagaj?cych opinii prawnej.
 3. Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa si?? na zasadach okre?lonych w instrukcji wewn?trznej.
 4. Pisma wychodz?ce z MDK sygnowane s?? skrótem - MDK.

§ 29.

 1. W granicach indywidualnego upowa?nienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma mog? podpisywa? pracownicy Miejskiego Domu Kultury.

§ 30.

 1. Korespondencja przychodz?ca i wychodz?ca jest rejestrowana w Dzienniku Korespondencyjnym.

Rozdzia? VIII.

ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZA?ATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 31.

 1. Ogólne zasady postepowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli okre?la Kodeks Post?powania Administracyjnego ( t.j Dz. U. z 2017, poz. 1257)  oraz Rozporz?dzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 5 poz. 46) instrukcja wewn?trzna oraz przepisy szczególne.
 2. Sprawy wniesione przez obywateli s?? ewidencjonowane w dzienniku korespondencyjnym prowadzonym przez MDK.
 3. Odpowiedzialno?? za terminowe i prawid?owe za?atwianie spraw indywidualnych ponosz?? pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami czynno?ci.
 4. Pracownicy obs?uguj?cy petenta s?? zobowi?zani do:
  1. udzielenia informacji niezb?dnych do za?atwienia danej sprawy i wyja?nienia tre?ci obowi?zuj?cych przepisów prawnych,
  2. rozstrzygni?cia sprawy niezw?ocznie lub okre?lenia terminu za?atwienia sprawy,
  3. informowania zainteresowanych o stopniu mo?liwo?ci za?atwienia sprawy,
  4. powiadomienia o przed?u?eniu terminu rozstrzygni?cia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci.

§ 32.

 1. Skargi i wnioski obywateli przyjmuje dyrektor.
 2. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków co najmniej 2 razy w tygodniu w ustalanym harmonogramie pracy Dyrektora.
 3. Postepowanie w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postepowania administracyjnego oraz przepisy szczególne.
 4. Na okoliczno?? przyj?cia skargi lub wniosku ustnego sporz?dza si?? protokó?.
 5. W protokole zamieszcza si?? dat?? przyj?cia skargi lub wniosku, imi?? i nazwisko, telefon oraz adres zg?aszaj?cego, a tak?e zwi?z?y opis tre?ci sprawy.
 6. Skargi i wnioski podlegaj?? rejestracji w rejestrze prowadzonym przez pracownika sekretariatu.

Rozdzia? IX.

KONTROLA ZARZ?DCZA

§ 33.

 1. Kontrole? zarz?dcza? stanowi ogó? dzia?a? podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada? w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszcz?dny i terminowy.

§ 34.

 1. Celem kontroli zarz?dczej jest zapewnienie w szczególno?ci:
  1. zgodno?ci dzia?alno?ci z przepisami prawa, statutem MDK oraz regulaminami wewn?trznymi,
  2. skuteczno?ci i efektywno?ci dzia?ania pracowników i sekcji,
  3. wiarygodno?ci sprawozda?,
  4. ochrony zasobów (m.in. pracowników i mienia),
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
  6. efektywno?ci i skuteczno?ci przep?ywu informacji,
  7. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy s?u?bowej i ochrony danych osobowych,
  8. zarzadzania ryzykiem.

§ 35.

 1. Za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz?dczej odpowiada dyrektor MDK.

§ 36.

 1. Zasady prowadzenia kontroli zarz?dczej w MDK okre?laj?? wewn?trzne procedury i regulaminy.

§ 37.

 1. Dyrektor, zale?nie od potrzeb, mo?e powo?a? komisj? i zleci? jej przeprowadzenie okresowych i dora?nych kontroli w dzia?ach Miejskiego Domu Kultury okre?laj?c przedmiot i zakres kontroli.

Rozdzia? X.

SYSTEM ZAST?PSTW

§ 38.

 1. W MDK obowi?zuje system zast?pstw na wszystkich stanowiskach pracy.
 2. Wzajemne zast?pstwa na stanowiskach pracy okre?laj?? zakresy czynno?ci pracowników.

Rozdzia? XI.

ZASADY PRZEKAZYWANIA STANOWSIKA PRACY W ZWI?ZKU Z ROZWI?ZANIEM STOSUNKU PRACY

§ 39.

 1. W przypadku rozwi?zania stosunku pracy pracownik ma obowi?zek protokolarnego przekazania stanowiska pracy.
 2. Protokó? przekazania sporz?dzony w dwóch jednobrzmi?cych egzemplarzach winien zawiera?:
  1. wykaz aktów (dokumentów) stanowiska pracy,
  2. spis teczek ze sprawami b?d?cymi w toku za?atwiania,
  3. wyszczególnienie spraw b?d?cych w toku za?atwiania,
  4. spis powierzonego mienia,
  5. podpis pracownika zdaj?cego stanowisko pracy oraz pracownika przyjmuj?cego to stanowisko.
 3. Kopi? protoko?u nale?y przechowywa? w aktach osobowych pracownika zdaj?cego stanowisko oraz pracownika przyjmuj?cego to stanowisko.

Rozdzia? XII

POSTANOWIENIA KO?COWE

§ 40.

 1. Zmiany w Regulaminie mog?? by? dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

 

Za??cznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MDK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

?

Za??cznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MDK

WYKAZ STANOWISK I ILO?? ETATÓW

 1. Dyrektor – 1 etat
 2. Koordynator pracy instruktorów – 1 etat
 3. Koordynator pracy kina – 1 etat
 4. Stanowisko ds. promocji - 1 etat
 5. Stanowisko ds. administracyjnych - 1 etat
 6. Specjalista ds. pozyskiwania ?rodków zewn?trznych – 1 etat
 7. Stanowiska instruktorów – 5 etatów
 8. Sekretarka – 1 etat
 9. Kinooperator – 2 etaty
 10. Stanowiska bileter/kasjer- 2 etaty
 11. Kierowca- 1 etat
 12. Pracownik gospodarczy – 2 etaty
Opublikował: Remigiusz Danelczyk
Publikacja dnia: 09.01.2018, 17:26
Dokument oglądany razy: 2 983
Podpisał: Marta Molska
Dokument z dnia: 09.01.2018